เทศบาลเมืองบางกรวย

99 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2443-0610-19
โทรสาร : 0-2443-0610-19
งานรับ - ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ : saraban@bangkruaicity.mail.go.th
เวลาทำการ : 8.30-16.30 น.
(วันจันทร์-วันศุกร์)