ผู้บริหารเทศบาลเมืองบางกรวย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน