ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายเข้า"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออก"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายปลายทาง"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน"
ดาวน์โหลด