เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

06 มิ.ย. 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลด
14 พ.ค. 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือน มีนาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนชุมชนเทศบาลบางกรวย
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 สมุดภาพรัฐบาล
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ดาวน์โหลด