เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

06 มิ.ย. 2562 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของเทศาลเมืองบางกรวย
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของเทศาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลด