เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

22 ก.ย. 2564 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลด
คู่มือสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลด
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลด
คู่มือความรู้ทักษะ ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 กรอบอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566
กรอบอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2564 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากร เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากร เทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2563 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน ฯลฯ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลด