บริการสาธารณสุข
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ในเวลา 08.30-16.30 น. โดยให้บริการ ดังนี้
 
 
-
ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้ามาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
-
อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน